Sống 24 giờ một ngày

Tác giả: Arnold Bennett

Tham khảo nội dung sách Sống 24 giờ một ngày

Sách rất mỏng, chỉ năm sáu chục trang mà Dale Carnegie, tác giả cuốn “Đắc nhân tâm”, coi là quý như vàng, khuyên tất cả các học sinh của ông đi đâu cũng nên mang theo trong túi để hễ có rảnh vài phút thì mở ra đọc.

Cùng danh mục